Remy

LABORATORIUM MECHANICZNE

Zakładowe Laboratorium Mechaniczne posiadające uprawnienia UDT, wspiera pracę wszystkich wydziałów produkcyjnych. Laboratorium posiada potencjał techniczny gwarantujący wykonanie badań na potrzeby własne firmy oraz w zakresie usług zlecanych przez wytwarzających i eksploatujących urządzenia techniczne podlegające kontroli przez UDT.

Laboratorium wykonuje badania nieniszczące w zakresie:

  • radiograficznych badań rentgenowskich,
  • ultradźwiękowych pomiarów grubości,
  • badań penetracyjnych,
  • statycznych prób zginania złączy spawanych,
  • badań makroskopowych złączy spawanych,
  • pomiaru długości, kąta i geometrii spoin,
  • grubości powłok malarskich,
  • złączy próbnych i kontrolnych spawaczy,
  • wyważania narzędzi skrawających do wysokoobrotowych centr obróbczych,
  • badań wacuometrycznych szczelności.